Tên văn bản Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học"
Số hiệu văn bản 14/2012/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực 01/09/2012
Ngày ban hành 12/07/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học công nghệ Người ký Trần Việt Thanh - Thứ trưởng