Tên văn bản Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1 tháng 111 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Số hiệu văn bản 20-NQ/TW Ngày có hiệu lực 01/11/2012
Ngày ban hành 01/11/2012 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành trung ương Người ký Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng