Tìm kiếm 
Hôm nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 06 năm 2018
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1594/BCT-KHCN Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014 26/02/2013 dang_ky_sxsh_2014.pdf
2 221/2012/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 24/12/2012 221-2012-ttlt-btc-bct1.pdf
3 432/QĐ-TTg Quyết định số 432/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 12/04/2012 chien_luoc_ptbv_2011-2020.pdf
4 3513/BCT-KHCN Công văn số 3513/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020" năm 2012 19/04/2011 110419_cong_van_huong_dan_sxsh.pdf
5 1419/QĐ-TTg Quyết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” 07/09/2009 chien_luoc_sxsh.pdf
6 08/CT-BCN Chỉ thị 08 Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp 10/07/2007 ct_08-2007-bcn.doc
7 CT-CP Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 22/05/2005 qd34ttg02.pdf
8 67/2003/NĐ-CP Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 13 tháng 6 năm 2003 về phí bảo vệ đói với môi trường nước thải 03/06/2003 01_nd_67.pdf