Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 348/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 22/02/2013 _qd348-ttg.pdf
2 221/2012/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 24/12/2012 221-2012-ttlt-btc-bct1.pdf
3 53/2012/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống 22/11/2012 _53-2012-qd-ttg-1.pdf
4 14/2012/TT-BKHCN Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học" 12/07/2012 _14_2012_tt-bkhcn_12217761.pdf
5 635/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020 30/05/2012 _635_qd-ttg_12216939.pdf
6 604/QĐ-TTg (2012) Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp" 25/05/2012 qd.pdf
7 45/2012/NĐ-CP Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công 21/05/2012 45nd_01.pdf
8 432/QĐ-TTg Quyết định số 432/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 12/04/2012 chien_luoc_ptbv_2011-2020.pdf
9 225/QĐ-Ttg Phê duyệt Dự án thúc đẩy năng suất chất lượng 22/02/2012 qd_so_225.pdf
10 02/2012/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 18/01/2012 _02_2012_tt-bkhcn_12215900.pdf
11 33/2011/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 09/12/2011 _33_2011_tt-bkhcn_11215372.pdf
12 1789/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 14/10/2011 qd_1789-ttg.pdf
13 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 16/09/2011 130_2011_ttlt-btc-bkhcn_11214522.pdf
14 842/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” 01/06/2011 qd842ttg.doc
15 735/QĐ-TTg Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020 18/05/2011 735.pdf