Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ sáu, ngày 20 tháng 04 năm 2018
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 677/QĐ- Ttg Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 10/05/2011 677-qd-ttg.pdf
2 3513/BCT-KHCN Công văn số 3513/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020" năm 2012 19/04/2011 110419_cong_van_huong_dan_sxsh.pdf
3 2457/QĐ-Ttg Quyết định Phê duyệt Chương trình Quốc gia Phát triển Công nghệ cao đến năm 2020 31/12/2010 quyet_dinh_2457_qd_ttg.pdf
4 712/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 21/05/2010 712_qd-ttg_10210441.pdf
5 176/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 29/01/2010 qd_176-ttg.pdf
6 20/2009/TT-BKHCN Thông tư về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” 30/09/2009 tt_20-2009-bkhcn.doc
7 20/2009/TT-BKHCN Thông tư về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” 30/09/2009 tt_20-2009-bkhcn.doc
8 1419/QĐ-TTg Quyết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” 07/09/2009 chien_luoc_sxsh.pdf
9 147/2009/TTLT-BTC-BCT Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học 21/07/2009 93143_ttlt147btc.doc
10 53/2008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 30/12/2008 qd_53-2008-bct.pdf
11 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 13/11/2008 luat_cnc.doc
12 177/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” 20/11/2007 qd_177-2007-ttg.doc
13 177/2007/QĐ-TTg Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 20/11/2007 49684_qd177ttg.DOC
14 08/CT-BCN Chỉ thị 08 Về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp 10/07/2007 ct_08-2007-bcn.doc
15 CT-CP Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 22/05/2005 qd34ttg02.pdf