Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 18 tháng 07 năm 2018
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 45/2012/NĐ-CP Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công 21/05/2012 45nd_01.pdf
2 432/QĐ-TTg Quyết định số 432/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 12/04/2012 chien_luoc_ptbv_2011-2020.pdf
3 418/QĐ-TTg Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 11/04/2012 quyet_dinh_so_418_qd_ttg.pdf
4 225/QĐ-Ttg Phê duyệt Dự án thúc đẩy năng suất chất lượng 22/02/2012 qd_so_225.pdf
5 02/2012/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 18/01/2012 _02_2012_tt-bkhcn_12215900.pdf
6 33/2011/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 09/12/2011 _33_2011_tt-bkhcn_11215372.pdf
7 1789/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 14/10/2011 qd_1789-ttg.pdf
8 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 16/09/2011 130_2011_ttlt-btc-bkhcn_11214522.pdf
9 842/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” 01/06/2011 qd842ttg.doc
10 735/QĐ-TTg Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 18/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020 18/05/2011 735.pdf
11 677/QĐ- Ttg Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 10/05/2011 677-qd-ttg.pdf
12 3513/BCT-KHCN Công văn số 3513/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020" năm 2012 19/04/2011 110419_cong_van_huong_dan_sxsh.pdf
13 2457/QĐ-Ttg Quyết định Phê duyệt Chương trình Quốc gia Phát triển Công nghệ cao đến năm 2020 31/12/2010 quyet_dinh_2457_qd_ttg.pdf
14 712/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 21/05/2010 712_qd-ttg_10210441.pdf
15 176/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 29/01/2010 qd_176-ttg.pdf