[In trang]
Thay đổi chính sách, tập trung phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Thứ năm, 29/09/2022 - 16:01
Đó là một trong những trọng tâm chính được đề xuất bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc đề nghị xây dựng Luật việc làm (sửa đổi).
Đó là một trong những trọng tâm chính được đề xuất bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc đề nghị xây dựng Luật việc làm (sửa đổi).
Ngày 16/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 đã chính thức được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua, có hiệu lực thi hành chính thức từ ngày 01/01/2015. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ, điều chỉnh toàn diện các quan hệ về việc làm và thị trường lao động. 
Tuy nhiên trải qua 7 năm triển khai thực hiện, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch nền công nghệ 4.0 đang được đẩy mạnh, Luật Việc làm 2013 đã dần bộc lộ những khó khăn, hạn chế, được biểu hiện ở một số nội dung: Hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia chưa gắn kết với việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề; chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động của hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; chưa có quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất nhóm giải pháp phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn/)
Đồng thời, các vấn đề như quy định về khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia trong Luật Việc làm chưa được đề cập cụ thể, ảnh hưởng tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện chính sách, chưa tạo sự chủ động cho các Bộ, ngành trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia còn nhiều bất cập như chưa được kiện toàn, quy mô còn nhỏ, yếu về năng lực (nhân lực, thiết bị, tài chính), chưa có nghề nào được đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc 4 và 5.
Để khắc phục những tình trạng thiếu sót này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành xây dựng đề xuất Luật việc làm (sửa đổi). Trong đó đề xuất bổ sung một số quy định, cơ chế, quy định về tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nhằm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chủ động, tích cực và đảm bảo nguồn lực thực hiện, tao điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ nghề quốc gia. Cụ thể, Bộ đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển kỹ năng nghề cho người lao động, về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao (bậc 4 và bậc 5 theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và tương đương); bổ sung quy định về kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo hướng chính xác, tin cậy, hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế, đảm bảo thống nhất với Bộ luật Lao động năm 2019 và hệ thống pháp luật.
Đối với cơ chế thực hiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, trả lương và sắp xếp việc làm đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; chính sách tôn vinh người lao động có trình độ kỹ năng nghề cao xuất sắc (giải thưởng quốc gia kỹ năng lao động xuất sắc); bổ sung quy định về quyền, trách nhiệm và cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích người sử dụng lao động tham gia vào các hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung quy định về chế độ ưu tiên trong tuyển dụng,  đối với người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (Ảnh: baochinhphu.vn/)
Đồng thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn kỹ năng nghề, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia: Bổ sung quy định về khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và đào tạo, bồi dưỡng, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động dựa vào trình độ kỹ năng và năng lực hành nghề; quy định về văn hóa lao động Việt Nam; bổ sung chính sách quy định tham chiếu, kết nối khung trình độ quốc gia với khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành trong xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất bổ sung quy định về thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và quy định về quỹ phát triển kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; bổ sung quy định về nguồn kinh phí phát triển kỹ năng nghề và tổ chức thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Thông tin chi tiết, xem tại đây
Quang Ngọc