[In trang]
Bình Thuận: Phấn đấu tăng số lượng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn
Thứ tư, 24/04/2024 - 09:17
Năm 2024, tỉnh Bình Thuận phấn đấu tăng 10% số lượng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh so với năm 2023.
Năm 2024, tỉnh Bình Thuận phấn đấu tăng 10% số lượng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh so với năm 2023.
Thực hiện Quyết định số 613/QĐ-BNN-CCPT ngày 28/02/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1340/KH-UBND nhằm chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024.
Một là, rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và thúc đẩy chế biến, phát triển thị trường nông lâm sản và thủy sản phù hợp quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.
Hai là, ổn định tổ chức bộ máy; sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường.
Ba là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt ưu tiên các tiến bộ kỹ thuật liên quan đến các công nghệ sản xuất “xanh, sạch” theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản, giảm tổn thất sau thu hoạch. 
Bình Thuận phấn đấu tăng số lượng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trong năm 2024 (Ảnh: Báo Công Thương)
Bốn là, phổ biến chính sách pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, gia tăng chế biến và phát triển thị trường: Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá chất lượng sản phẩm gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản.
Năm là, triển khai công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, phát triển thị trường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất an toàn, bền vững (như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn …); quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cơ cấu sản xuất phù hợp nhu cầu, tiêu chuẩn của thị trường tiêu thụ; hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nâng cấp điều kiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
Sáu là, chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm: Triển khai đồng bộ, đầy đủ các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, chương trình giám sát an toàn thực phẩm đối với nông, thủy sản. Tăng cường việc ký cam kết sản xuất, kinh doanh an toàn theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 về Quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ, trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.
Riêng Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất với tiêu thụ trong và ngoài tỉnh; quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan phổ biến đến doanh nghiệp thông tin thị trường nông, lâm, thủy sản. Vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản tham gia các nội dung trong Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình khuyến công Quốc gia và địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước, khu vực và quốc tế cho từng mặt hàng, nhóm hàng cụ thể.
Năm 2024, tỉnh Bình Thuận phấn đấu:
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt 99,1%; 
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt 93,0%; 
- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10% (so với năm 2023); 
- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 hoặc tương đương tăng 10% (so với năm 2023); 
- Tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp đạt 20%;
 - Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như VietGAP, GAHP và tương đương tăng 10% (so với năm 2023); 
- Lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học tăng 20% (so với năm 2023); 
- Số lượng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tăng 10% (so với năm 2023).
Xem chi tiết: tại đây
Nam Sơn