Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 27/09/2021 | 10:29

Thứ hai, 27/09/2021 | 10:29

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 20:44 ngày 05/08/2021

Mô hình ma sát tĩnh của xylanh khí nén trong điều kiện tốc độ dịch chuyển và nhiệt - ẩm không khí thay đổi

TÓM TẮT
Đặc tính ma sát của xylanh khí nén chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau khi làm việc, trong đó có môi trường khí hậu. Môi trường khí hậu có hai yếu tốđặc trưng là nhiệt độ(T) và độ ẩm tương đối (RH), thay đổi theo mùa và vùng địa lý. Do đó, biến thiên của tốc độ dịch chuyển và các yếu tố đặc trưng của khí hậu sẽ làm thay đổi đặc tính ma sát của xylanh khí nén. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng đồng thời của tốc độ dịch chuyển, nhiệt độ và độ ẩm tương đối của môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa Việt Nam tới đặc tính ma sát tĩnh của xylanh khí nén. Các nghiên cứu được tiến hành trên xylanh khí nén công nghiệp theo quy hoạch thực nghiệm với ba yếu tốđầu vào: Vận tốc (v): 30 ÷ 100mm/s, nhiệt độ (T): 150 C ÷ 490 C va độ ẩm tương đối (RH): 51% ÷ 99%, với hàm mục tiêu là ma sát tĩnh (FS). Kết quả đã xác định mô hình ma sát tĩnh của XLKN cóphương trình dạng hàm mũ, phụ thuộc đồng thời vào cả ba yếu tố (v, T, RH). Mô phỏng số cũng cho thấy lực ma sát tĩnh FS giảm khi T, RH tăng và tăng theo tốc độ dịch chuyển. Trong đó, ảnh hưởng của tốc độ dịch chuyển là lớn nhất và ảnh hưởng của RH mạnh hơn T đến lực ma sát tĩnh.
Từ khóa: Lực ma sát, xylanh khí nén, đặc tính ma sát, khí hậu nhiệt đới ẩm.
ABSTRACT
The friction characteristic of the pneumatic cylinder is influenced by many different working factors, including the climate environment. The climatic environment has two characteristic factors: temperature (T) and relative humidity (RH), varying by season and geographic region. Therefore, variations in velocity and climatic specific factors will change the friction characteristic of pneumatic cylinder. This paper presents the results of research on the simultaneous effects of the velocity, temperature and relative humidity of the humid monsoon tropical climate in Vietnam on the static friction properties of pneumatic cylinder. According to the experimental plan, the studies are conducted on the industrial pneumatic cylinder with three input factors: velocity v: 30 ÷ 100mm/s, temperature T: 150 C ÷ 490 C and relative humidity RH: 51% ÷ 99%, with the target function being static friction (FS). The results have determined the static friction model of a pneumatic cylinder, shown through empirical regression equations with exponential form, describing the variation of the static friction Fs depending on three research factors simultaneously (v, T, RH). The numerical simulation also shows that Fs static friction force decreases as T, RH increases and increases with the velocity. The influence of velocity is most significant, and the influence of air relative humidity is stronger than the temperature on static friction force.
Keywords: Friction force, pneumatic cylinder, characteristic, humid tropical climate
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY
Nguyễn Thùy Dương* , Phạm Văn Hùng
Nguồn: https://tapchikhcn.haui.edu.vn/
lên đầu trang