Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 25/01/2022 | 18:13

Thứ ba, 25/01/2022 | 18:13

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 10:28 ngày 12/01/2022

Sản xuất thử nghiệm hỗn hợp biodiesel và các acetin từ acid béo thải dầu cọ, ứng dụng làm nhiên liệu sinh học đốt nồi hơi

TÓM TẮT
Trong công trình này, hỗn hợp của biodiesel và các acetin (TG) được sản xuất thử nghiệm trên hệ thống thiết bị công suất 100 tấn/năm theo công nghệ bán liên tục, thông qua quá trình inter-este hóa acid béo phế thải từ quá trình tinh luyện dầu cọ (PFAD-palm fatty acids distillate) bằng metyl acetat. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng các mẻ sản phẩm TG thu được có độ ổn định và đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định của nhiên liệu cho thấy quá trình sản xuất thử nghiệm TG có độ lặp lại và độ tin cậy cao. Các quá trình đốt nồi hơi trên nồi hơi pilot trong điều kiện phóng không có sử dụng nhiên liệu đốt với các tỷ lệ phối trộn TG trong DO khác nhau không phát sinh sự cố về kỹ thuật như tắc đầu phun, dừng gián đoạn, hỏng hóc, ... cho thấy TG có thể được phối trộn vào trong dầu diesel với tỷ lệ lên đến trên 10%, mà không làm giảm chất lượng của dầu diesel.
Từ khóa: acetins, biodiesel, inter-ester hóa, acid béo phế thải PFAD
ABSTRACT
In this work, the mixture of biodiesel and acetins (TG) is experimentally produced on a technological equipment system with a capacity of 100 tons/year by semi-continuous technology, via the process of inter-esterification of palm fatty acids distillate (PFAD) with methyl acetate. The analysis results of the batches of TG products obtained with stable quality and meeting the fuel's specifications showed that, the of pilot-scale production process of TG has high repeatability and reliability. Boiler burning processes on pilot boilers in no-load conditions, using combustion fuels and its blend with different ratios of TG in diesel oil (DO), do not cause technical problems such as injector blockage, interruption, or failure, ... shows that TG can be mixed into diesel oil at a rate of up to 10%, without reducing the quality of diesel oil.
Keywords: acetins, biodiesel, interesterification, palm fatty acids distillate (PFAD)
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Anh Tài, Phạm Thị Nam Bình, Nguyễn Thị Thu Trang, Đoàn Văn Mai, Vũ Thị Thu Hà - Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc hóa dầu- Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam