Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:19

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:19

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 13:08 ngày 25/01/2022

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống dừa sáp (Cocos nucifera l.) bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi

Tóm tắt
Dừa Sáp (Cocos nucifera L.) là giống dừa có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, được trồng phổ biến tại Đồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh khác trong cả nước, trong đó chiếm nhiều nhất là tỉnh Trà Vinh. Hiện nay nhu cầu cây giống dừa Sáp cung ứng cho sản xuất là rất lớn, do đó, nhân giống cây dừa Sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi để sản xuất cây giống có độ đồng đều và tỷ lệ sáp cao là cần thiết. Tuy nhiên quy trình hiện hành cho tỷ lệ cây giống xuất vườn mới chỉ đạt 52,98%, vì vậy, nghiên cứu được tiến hành để hoàn thiện quy trình nuôi cấy phôi và góp phần nâng cao tỷ lệ thành công khi cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn đã được thực hiện. Kết quả cho thấy phôi dừa Sáp khó nảy mầm sinh trưởng tốt trong điều kiện chế độ tối với thời gian 3 tuần và liều lượng BAP cần thiết bổ sung vào môi trường Y3 đặc là 10 ppm/L. Giá thể sử dụng cho cây dừa Sáp giai đoạn vườn ươm tốt nhất là mụn dừa, phân bò Tribat và cát sông với tỷ lệ phối trộn 1:1:1. Phân bón lá N3M giúp cây dừa sinh trưởng tốt trong điều kiện vườn ươm. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trên đã gia tăng tỷ lệ cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn của quy trình nuôi cấy phôi dừa Sáp đạt 60,6% với thời gian nhân giống từ 10 đến 13 tháng.
Từ khóa: cây dừa Sáp (Cocos nucifera L.), nuôi cấy phôi, quy trình nhân giống dừa Sáp
Abstract
The Sap coconut is among the highly valued coconut varieties in the Vietnam and they are grown popularly in Mekong Delta, particularly in Tra Vinh province so the demand for Sap coconut seedlings is very large. Therefore, the propagation is only through a embryo culture technique to produce seedlings with high uniformity and Sap nuts rate. The purpose was to perfect the embryo culture technique and contribute to improve the success rate until coconut trees reached the standard of exporting planted nursery. The results showed that coconut embryos which difficult germinated would grow well in dark conditions in 3 weeks and the amount of BAP required to be added into the Y3 medium was 10 ppm/L. The best growing media for embryo culture seedlings was coco peat, Tribat's cow dung and sand with a ratio of 1:1:1. And N3M's foliar fertilizer helped coconut tree grew best in plant nursery conditions. Consequently, this was increasing the success rate of the embryo culture technique process to 60,6% with propagation of plants time from 10 to 13 months.
Keywords: Sap coconut, embryo culture technique, propagation of Sap coconut
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Thị Mai Phương1, Nguyễn Đoàn Hữu Trí1, Phạm Phú Thịnh1, Lưu Quốc Thắng1 và Thái Nguyễn Quỳnh Thư1
1Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 46, tháng 10/2021)