Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 07/02/2023 | 04:33

Thứ ba, 07/02/2023 | 04:33

Tin KHCN

Cập nhật lúc 10:52 ngày 02/12/2022

Tăng cường nguồn lực cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Đây là vấn đề được các đại biểu quan tâm chia sẻ tại Hội nghị toàn quốc về “Thông tin khoa học và công nghệ” do Cục Thông tin khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ (KH - CN) đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội.
Thông tin KH - CN thực sự cần thiết trong đời sống xã hội
Trong 8 năm qua, công tác thông tin, thống kê KH - CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phục vụ có hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước cũng như nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH - CN và ĐMST đã được tạo lập đầy đủ và hoàn thiện, dần đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Cùng với đó, thông tin KH - CN đã thực sự trở thành nguồn lực quan trọng không thể thiếu được trong xã hội thông tin trong bối cảnh Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 đang diễn ra với quy mô rộng lớn. Đặc biệt, KH - CN ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội, thể hiện trên nhiều khía cạnh nhiều ngành khoa học và ngành công nghiệp với quy mô lớn, phát triển nhanh chóng, tác động đến toàn bộ nền công nghiệp và đời sống xã hội. Tuy nhiên, mạng lưới tổ chức và nhân lực làm công tác thông tin, thống kê KH - CN, nhất là ở các địa phương có nhiều thay đổi theo chiều hướng không thuận lợi cho phát triển tiềm lực ngành thông tin KH - CN do hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, kinh phí đầu tư rất ít…
Đại biểu trình bày báo cáo tham luận
Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến cho rằng, để phát huy tối đa nguồn nhân lực, nền tảng về dữ liệu cũng như hạ tầng công nghệ phục vụ cho hoạt động thông tin thống kê KH - CN, ĐMST, khởi nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về thông tin, thống kê KH - CN; kiện toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của các tổ chức hoạt động thông tin, thống kê KH - CN đầu mối ở các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục tăng cường khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi ích của các phương tiện công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin hiện có để nâng cao hiệu quả phục vụ tốt hơn cho hoạt động này; đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động thông tin, thống kê KH - CN. Cụ thể, các cơ quan thông tin cần tăng cường ứng dụng công nghệ, tham gia tích cực vào việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH - CN, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng và hiệu quả cung ứng dịch vụ thông tin, thống kê KH - CN, tạo ra các sản phẩm thông tin có chất lượng cao để phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, cho doanh nghiệp. Đặc biệt cần huy động các nguồn lực cho hoạt động thông tin KH - CN.
5 định hướng hoạt động
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng, để phát triển và nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin KH - CN quốc gia cần tập trung vào 5 định hướng gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, thống kê KH - CN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin, thống kê KH - CN. Nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động thông tin, thống kê KH - CN. Tăng cường tổng kết thực tiễn hoạt động thông tin, thống kê KH - CN từ đó hướng đến xây dựng các nền tảng thông tin, nền tảng số giúp kết nối, hợp tác trong điều kiện sinh thái khác nhau của từng địa phương. Cục Thông tin KH - CN quốc gia là đơn vị đứng đầu hệ thống sẽ giúp cho các đơn vị tổ chức đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động thông tin, thống kê KH - CN.
Đồng thời, đưa ra giải pháp quản lý thời gian thực đối với việc thực hiện các nhiệm vụ KH - CN để tránh việc trùng hợp nhiệm vụ. Cùng với đó công tác thống kê hoạt động KH - CN phải được trải dài từ địa phương đến Trung ương. Tập trung hoàn thiện chức năng đầu mối thông tin KH - CN cung cấp các dịch vụ thông tin cho doanh nghiệp hoạt động đổi mới sáng tạo, cũng như phục vụ nâng cao dân trí. Ngoài ra, Cục Thông tin KH - CN phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và bộ ngành, địa phương tổ chức triển khai hiệu quả công tác thống kê KH - CN đáp ứng yêu cầu quản lý chỉ đạo điều hành phục vụ chiến lược, chính sách phát triển KH - CN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thống kê KH - CN.
Nguồn: daibieunhandan.vn/
lên đầu trang