Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:07

Thứ bảy, 02/12/2023 | 09:07

Chính sách

Cập nhật lúc 10:24 ngày 31/01/2023

Thông báo về việc xây dựng đề xuất kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2024

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 331/BCT-KHCN về việc xây dựng đề xuất kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2024.
Triển khai công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2024 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã có hiệu lực, Bộ Công Thương hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2024.
Yêu cầu về hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ
- Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo;
- Biểu tổng hợp đề xuất nhiệm vụ theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo;
- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu quy định tại Thông tư 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT;
- Văn bản thể hiện nhu cầu của doanh nghiệp đối với vấn đề khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng và cam kết của doanh nghiệp trong việc đối ứng một phần kinh phí, phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng, thử nghiệm kết quả nghiên cứu (nếu có);
- Văn bản minh chứng về công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích (áp dụng đối với đề xuất đặt hàng dự án sản xuất thử nghiệm).
Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất
a) Thời hạn nhận hồ sơ
Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: ngày 20 tháng 02 năm 2023 theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ.
b) Quy định về hồ sơ và nơi tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ đề xuất của đơn vị đóng thành 02 quyển, sử dụng mẫu bìa theo quy định tại Phụ lục 3 Công văn này và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử: [email protected]; [email protected]; [email protected].
Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 024.22202438, 024.22202312 hoặc 024.22202310.
Xem chi tiết Công văn TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ

lên đầu trang