Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:32

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:32

Tin KHCN

Cập nhật lúc 16:42 ngày 06/02/2023

Sơn La quyết liệt chuyển đổi số, lấy kinh tế - xã hội làm động lực

Tỉnh Sơn La xác định năm 2023 là "Năm Chuyển đổi số", năm trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển chuyển đổi kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhiều nội dung chi tiết đã được UBND tỉnh nếu rõ trong Kế hoạch số 292/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023 (Kế hoạch).
Thúc đẩy kinh tế số
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế số, trong năm 2023, toàn tình tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, thông tin điện tử, mạng xã hội về triển khai Chuyền đổi số, ứng dụng số, kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp.
Sơn La áp dụng thành tựu chuyển đối số nhằm thúc đẩy kinh tế trên địa bàn
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, chuyển đổi phương thức hoạt động trong các thành phần của nền kinh tế; trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain) và dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu số cho lãnh đạo các cấp, các ngành điều hành kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tập trung triển khai nhiệm vụ về phát triển doanh nghiệp số; thanh toán số theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhóm hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh.
Phát triển xã hội số
Theo Kế hoạch, trong năm 2023, toàn tình cần phát triển kỹ năng số, công dân số, văn hóa số, doanh nghiệp số; phát triển thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh phát triển xã hội số, phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G; khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện tử.
Bên cạnh đó, thúc đẩy chuyển đối số trong các lĩnh vực: quy hoạch đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải và logistics, công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, thông tin và truyền thông...
Phổ cập kỹ năng số, khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại. Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.
Nhiều giải pháp tích cực được đề xuất
Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số toàn tỉnh nói chung và nhiệm vụ kinh tế số, xã hội số nói riêng, UBND tỉnh Sơn La đã đề xuất 07 giải pháp cụ thể. 
Thứ nhất là nâng cao vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, quan tâm, đấy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và phát triển chính quyền điện tử, chuyền đổi số, tạo bước chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin với đầy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở áp dụng thống nhất, đồng bộ các hệ thống thông tin; Tăng cường trao đổi, sử dụng thông tin, tài liệu điện tử, hội nghị trực tuyến nhằm giảm bớt văn bản giấy tờ, hạn chế các cuộc họp tập trung.
Thứ hai là ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La; tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong cơ quan Nhà nước, tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi, số nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thứ ba cập nhật, bổ sung và triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT theo đúng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La; triển khai các ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung để tạo điều kiện cho việc tích hợp, liên thông các hệ thống thông tin trên trục kết nối LGSP của tỉnh. 
Thứ tư tiếp tục tập trung ưu tiên đầu tư, triển khai các chương trình, dự án xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số tinh Sơn La; bố trí đủ ngân sách đầu tư để duy trì các ứng dụng đã xây dựng; đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống tích hợp dữ liệu tập trung; triển khai hiệu quả việc thuê các dịch vụ công nghệ thông tin theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Thứ năm thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình.
Thứ sáu  thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch tại các cấp, các ngành; tổng hợp kết quả, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Thứ bảy là tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện công tác chuyển đối số; Tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng số, kỹ năng số cho người dân trên các nền tảng truyền thông của tỉnh.
Phương Loan
lên đầu trang