Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:03

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:03

Chính sách

Cập nhật lúc 09:13 ngày 20/08/2018

Ngành Công Thương đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững ngành Công Thương. Hoạt động KH&CN vì thế luôn được Bộ Công Thương ưu tiên phát triển nhằm mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành Công Thương.

Nhằm phát huy vai trò của KH&CN đối với sự phát triển ngành Công Thương, ngày 6/8/2013 tại Quyết định số 5540/QĐ-BCT, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê duyệt Chiến lược Phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị thuộc ngành Công Thương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, lồng ghép nội dung phát triển KH&CN vào kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và của đơn vị phục vụ các mục tiêu tăng trưởng. Chiến lược đã tạo ra sự chuyển biến căn bản trong đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, tạo điều kiện cho phát triển ngành Công Thương.

Chiến lược Phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 đã tạo ra sự chuyển biến căn bản trong đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, tạo điều kiện cho phát triển ngành Công Thương.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ Công Thương) - cho biết, Chiến lược Phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 nhấn mạnh KH&CN là động lực then chốt để phát triển bền vững ngành Công Thương. Các hoạt động KH&CN phải đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, Bộ Công Thương đã tập trung hướng dẫn các tập đoàn, tổng công ty và đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược trên, gắn liền với chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị trong giai đoạn 2011-2020. 

Nội dung của chiến lược đã được các đơn vị, tổ chức KH&CN trong ngành Công Thương cụ thể hóa trong nhiệm vụ KH&CN hàng năm. Từ năm 2015, các nội dung của chiến lược là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu cho việc xem xét đặt hàng, tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ 

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bàn giao biên bản ký kết phối hợp hoạt động KH&CN

Bên cạnh đó, Bộ cũng tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách KH&CN cho phù hợp với thực tế; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN của Bộ. Theo đó, để có cơ sở quản lý, xét duyệt và giao thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT. 

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đổi mới KH&CN, góp tái cơ cấu ngành Công Thương, Bộ Công Thương sẽ tập trung đầu tư nâng cao tiềm lực, năng lực nghiên cứu triển khai của các viện nghiên cứu, tập đoàn, tổng công ty. Cụ thể, tập trung đầu tư một số hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu quy mô pilot; đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số phòng thí nghiệm chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp chủ lực; lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ một số nhóm nhiệm vụ có quy mô lớn thuộc những ngành công nghiệp ưu tiên. 

Giai đoạn 2016 - 2020, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân 13,0%/năm, tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp đạt 7%/năm, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 13%/năm, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42-43% trong GDP cả nước; tăng trưởng xuất khẩu bình quân 11%/năm.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, để đạt được mục tiêu này, KH&CN phải được xem là giải pháp chiến lược trong đổi mới, tái cơ cấu ngành Công Thương. Do đó, KH&CN phải đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu Chiến lược phát triển KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020, phấn đấu có 70-80% đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu của thị trường, phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, số công trình đạt giải thưởng sáng tạo KH&CN và các giải thưởng cao quý khác tăng 15% so với giai đoạn 2005-2010.

Trần Anh thực hiện

lên đầu trang