Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 05/06/2020 | 19:35

Thứ sáu, 05/06/2020 | 19:35

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 05:02 ngày 22/05/2020

Kết quả kiểm tra, thử nghiệm bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ than hầm lò theo QCVN 01:2018/BCT

Tóm tắt
Bài báo giới thiệu các quy định về kiểm tra thử nghiệm bình tự cứu cá nhân và các kết quả đạt được khi áp dụng khi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò QCVN 01:2018/BCT. 
Đặt vấn đề
Trung tâm An toàn Mỏ - Viện KHCN Mỏ là đơn vị được TKV giao thực hiện công tác kiểm tra, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định các thiết bị sử dụng trong mỏ hầm lò và các thiết bị hàng hóa nhóm 2 về yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt. Theo quy định, các thiết bị thở như bình tự cứu cá nhân dạng cách ly, phin lọc, máy thở, máy cứu sinh được sử dụng trong mỏ hầm lò đều phải được kiểm định theo lô hàng hóa xuất xưởng, kiểm định định kỳ.
Trong năm 2018, Bộ Công thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò QCVN 01:2018/BCT và có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019. Trên cơ sở những quy định chặt chẽ trong Quy chuẩn, Trung tâm An toàn Mỏ đã đầu tư, bổ sung trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu của Quy chuẩn, thử nghiệm các thiết bị cấp cứu đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và kịp thời.
The results of inspection and test of personel self-rescue vessels used in
underground coal mines according to QCVN 01: 2018 / BCT
MSc. Nguyen Tuan Anh, Dr. Nguyen Tat Thang, MSc. Nguyen The Tien
Vinacomin Institute of Mining Science and Technology
Abstract:
The article introduces the regulations on inspection and test of personnel self-rescue vessels and the results achieved when the national technical regulation of QCVN 01: 2018 / BCT on personal safety for personal rescue used in underground mines is applied. 
Xem toàn bộ bài viết tại đây.
Ths. Nguyễn Tuấn Anh, TS. Nguyễn Tất Thắng, Ths. Nguyễn Thế Tiến - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
Biên tập: TS. Nhữ Việt Tuấn
(Bài đăng trên Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ mỏ, số 1 năm 2020)


lên đầu trang