Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 28/11/2020 | 23:50

Thứ bảy, 28/11/2020 | 23:50

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 08:43 ngày 22/10/2020

Công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành ở các mỏ dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” tại Lô 09-1

Tóm tắt:
Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” bắt đầu thu gom và vận chuyển khí đồng hành vào bờ từ giữa năm 1995. Đến 31/12/2019, Vietsovpetro đã thu gom, xử lý và cung cấp vào bờ hơn 35 tỷ m3 khí, trong đó, hơn 22 tỷ m3 từ các mỏ dầu khí ở Lô 09-1. Bài báo giới thiệu sự hình thành hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành tại các mỏ của Vietsovpetro ở Lô 09-1 và các giải pháp kỹ thuật công nghệ để vận chuyển khí đồng hành vào bờ..
Từ khóa: Khí đồng hành, thu gom, xử lý, vận chuyển, Lô 09-1, bể Cửu Long.
Gathering, processing and transporting technology for associated gas from Vietsovpetro’s oil and gas fields in block 09-1
Summary
Vietsovpetro Joint Venture started gathering and transporting associated gas ashore in mid-1995. By 31 December 2019, Vietsovpetro had gathered, processed and supplied more than 35 billion m3 of gas, of which more than 22 billion m3 coming from the oil and gas fields in Block 09-1. The paper introduces the formation of the gathering, processing and transportation system for associated gas at Vietsovpetro's fields in Block 09-1 and the engineering solutions to transport associated gas ashore.
Key words: Associated gas, gathering, processing, transporting, Block 09-1, Cuu Long basin.
Xem chi tiết toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Tống Cảnh Sơn (1), Cao Tùng Sơn (1), Lê Việt Dũng (1), Lê Đăng Tâm (1), Phạm Thành Vinh (1) Phùng Đình Thực (2), Nguyễn Thúc Kháng (2).
1. Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. 2. Hội Dầu khí Việt Nam. 
(Nguồn: pvn.vn)
lên đầu trang