Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:40

Thứ ba, 25/01/2022 | 17:40

Tin KHCN

Cập nhật lúc 14:03 ngày 28/12/2020

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022 và xây dựng định hướng kế hoạch giai đoạn 2022- 2025

Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn dưới Luật đã có hiệu lực, Bộ Công Thương thông báo, hướng dẫn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 và xây dựng định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2022-2025 như sau:
Quan điểm và định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2022-2025
Kế hoạch KH&CN giai đoạn 2022-2025 và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022 của các đơn vị cần bám sát các định hướng ưu tiên trong hoạt động KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025. (Chi tiết tại Phụ lục 1)
Các đơn vị xây dựng định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2022-2025 theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Công văn này, trong đó cần làm rõ các nội dung sau: (1) Căn cứ xây dựng định hướng; (2) Mục tiêu hoạt động (mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể); (3) Định hướng chung của đơn vị; (4) Nhiệm vụ chủ yếu; (5) Giải pháp tổ chức thực hiện.
Bên cạnh Báo cáo xây dựng định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2022-2025, các đơn vị đề xuất danh mục các Chương trình/nhiệm vụ dài hạn dự kiến triển khai trong giai đoạn 2022-2025. Mẫu danh mục đề xuất và Phiếu đề xuất theo Phụ lục 3 Công văn này.
Ảnh minh họa
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện Kế hoạch năm 2022
Nội dung đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị thực hiện trong Kế hoạch năm 2022 phải phù hợp với định hướng và ưu tiên đã nêu tại:
- Định hướng ưu tiên trong hoạt động KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025 được nêu tại Phụ lục 1 Công văn này.
- Định hướng Kế hoạch KH&CN giai đoạn 2022-2025 và Danh mục các Chương trình/nhiệm vụ dài hạn dự kiến triển khai trong giai đoạn 2022-2025 của đơn vị (đã được xây dựng theo yêu cầu ở trên).
- Các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Các đề xuất được đặc biệt ưu tiên trong các trường hợp sau:
- Các đề tài, dự án ứng dụng KH&CN trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 cho ngành và doanh nghiệp ngành Công Thương, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh.
- Các dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN để thương mại hóa vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.
- Có cam kết tham gia, đầu tư, đặt hàng từ doanh nghiệp; có sự liên kết giữa Viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.
- Có đăng ký sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.
Các nhiệm vụ KH&CN đặc thù
Nhiệm vụ KH&CN đặc thù cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo các quy định cụ thể sau:
Đề xuất các nhiệm vụ tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn). Căn cứ đề xuất nhiệm vụ trên cơ sở Lộ trình hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN ngành Công Thương đến năm 2025 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3263/QĐ-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2018 và các Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đề xuất các nhiệm vụ quỹ gen thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn).
Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng (áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc diện nhà nước hỗ trợ một phần chi thường xuyên hoặc được nhà nước đảm bảo chi thương theo phương án tự chủ được phê duyệt) thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn). Để có căn cứ xem xét, phê duyệt nhiệm vụ và mức kinh phí hỗ trợ, các đơn vị báo cáo chi tiết số liệu theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 Công văn này.
Nhiệm vụ tăng cường trang thiết bị, sửa chữa xây dựng nhỏ chống xuống cấp phòng thí nghiệm năm 2022 chỉ dành riêng cho các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn 2022 – 2025 và nhu cầu cụ thể của đơn vị trong năm 2022.
Nhiệm vụ thông tin khoa học và công nghệ  thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ để nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ phù hợp với quy định hiện hành. Nội dung thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và Công văn số 3575/BTTTT-THH ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.
Các Phòng thí nghiệm trọng điểm đề xuất  nhu cầu kinh phí hoạt động của Hội đồng Phòng thí nghiệm trọng điểm, kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên (hoạt động duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị thí nghiệm…) và đăng ký đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo quy định hiện hành.
Quy định về tiến độ, yêu cầu hồ sơ
Quy trình xác định, tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT. Biểu tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5 Công văn này.
Thể thức trình bày, số lượng và quy cách đóng gói hồ sơ
Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ sử dụng mẫu bìa theo quy định tại Phụ lục 6 Công văn này, được tập hợp thành 01 bộ gồm: một (01) hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng đóng thành quyển và đóng dấu đỏ giáp lai), trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6909:2001), cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF và Word, Excel, không đặt mật khẩu).
Thời hạn nộp hồ sơ
Các đơn vị có nhu cầu đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 đề nghị xây dựng hồ sơ theo các quy định nêu trên, gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 22 tháng 01 năm 2021; Bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử [email protected][email protected]
Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 024.22202438 hoặc 024.22202310.
Bộ Công Thương thông báo, hướng dẫn để các đơn vị, tổ chức được biết và tham gia thực hiện.
Chi tiết các Phụ lục xin vui lòng xem tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ