Tìm kiếm 
Hôm nay Thứ tư, ngày 23 tháng 05 năm 2018
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 579/QĐ-BCT Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” 13/02/2018 dang_ky_nhiem_vu_khai_khoang.zip
2 560/QĐ-BCT Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may được chỉ định 13/02/2018 560.chi_dinh_dgsph_sp_det_may.pdf
3 Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước (tính đến ngày 31/1/2018) 31/01/2018 danhsach.jpg
4 14 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu (tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2018) 31/01/2018 danhsachdn.JPG
5 11097/BCT-KHCN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 24/11/2017 11097_bct-khcn_huong_dan_cnc_2019.pdf
6 4246/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 10/11/2017 trien_khai_chi_thi_so_16ct-ttg.pdf
7 BCT-KHCN Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020 01/11/2017 2017.11.15.cong_van_dang_ky_nhiem_vu_nam_2019_cnsh.doc
8 11/CT-BCT Chỉ thị tăng cường triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống của Bộ trưởng Bộ Công Thương 22/09/2017 11ct-bct.pdf
9 10197/BCT-KHCN Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018 26/10/2016 _cv10197.rar
10 48/2014/TT-BCT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu 05/12/2014 tt_48-2014-bct.pdf
11 30/2014/TT-BKHCN Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của BT Bộ KHCN. 15/10/2014 30_2014_tt_bkhcn.pdf
12 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ 18/02/2014 _nd11_2014-cp.pdf
13 5540/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 06/08/2013 bo_cong_thuong.pdf
14 347/QĐ-Ttg Phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành Công nghiệp Công nghệ cao 22/03/2013 quyet_dinh_347_qd_ttg.pdf
15 1594/BCT-KHCN Công văn hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014 26/02/2013 dang_ky_sxsh_2014.pdf