Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 02/06/2023 | 12:29

Thứ sáu, 02/06/2023 | 12:29

Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Quyết định số 3775/QĐ-BCT ngày ngày 2 tháng 10 năm 2017.

Chi tiết Quyết định 3775/QĐ-BCT xem TẠI ĐÂY

I. Vị trí và chức năng 
Vụ Khoa học và Công nghệ là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo; an toàn thực phẩm; công nghệ sinh học; an toàn sinh học; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật. 
II. Nhiệm vụ chủ yếu
1. Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, lộ trình, chương trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp và thương mại; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất, an toàn thực phẩm trong công nghiệp chế biến; an toàn sinh học; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật trong các ngành công nghiệp và thương mại. Chủ trì thực hiện Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành Công Thương và Chương trình xây dựng hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
3. Đầu mối tổ chức quản lý công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp và thương mại:
a) Tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, công tác đo lường, phát triển tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ, ghi nhãn hàng hóa, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm hàng hoá ngành Công Thương;
b) Tổ chức xây dựng mạng lưới các phòng thí nghiệm giám định, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành Công Thương; chủ trì kiểm tra đánh giá năng lực và trình Bộ trưởng chỉ định các phòng thí nghiệm giám định, kiểm định, các tổ chức hợp chuẩn, hợp quy của ngành Công Thương theo quy định của pháp luật. 
4. Tổ chức quản lý, đánh giá chất lượng sản phẩm, công nhận và đưa vào danh mục được phép sử dụng đối với các sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.
5. Chủ trì hướng dẫn, giám sát, tổng hợp việc thẩm định, công nhận công nghệ mới, vật tư thiết bị chuyên dùng mới, quy trình công nghệ mới áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Công Thương; Chủ trì tổ chức giám sát, thẩm định công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu hạn chế nhập khẩu, hạn chế sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp.
6. Chủ trì tổ chức triển khai các nội dung đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc ngành Công Thương trong việc tìm kiếm công nghệ, nhập khẩu công nghệ, khai thác sáng chế, giải mã và làm chủ công nghệ theo quy định của pháp luật.
7. Chủ trì xây dựng, hướng dẫn, triển khai thực hiện, đánh giá nghiệm thu các chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, tăng cường năng lực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
8. Đầu mối tổ chức triển khai các chương trình phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ môi trường; các chương trình dự án theo cơ chế phát triển sạch; Phát triển công nghệ sạch; phát triển công nghiệp công nghệ cao; đổi mới và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu và phát triển sản phẩm quốc gia; chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến; an toàn sinh học và đa dạng sinh học và các chương trình, các đề án khác có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do cấp quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
9. Chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện, đánh giá nghiệm thu các chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm nhà nước giao Bộ Công Thương chủ trì, bao gồm: Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến; hiện đại hoá công nghệ khai khoáng, phát triển ngành công nghiệp môi trường; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao và các đề án khoa học và công nghệ khác có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do cấp quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
10. Tổ chức nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển bền vững và cơ chế quản lý thương mại; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, hệ thống thông tin thị trường, phát triển mô hình phân phối, bán buôn và bán lẻ hiện đại; xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao khả năng và tăng cường năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
11. Về tiêu chuẩn, chất lượng an toàn thực phẩm:
a) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.
b) Đầu mối quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm, chất lượng và nhãn hàng hóa sản phẩm thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại thực phẩm và bao bì chứa đựng thực phẩm; 
c) Chủ trì triển khai dự án bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và sức khỏe và Chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương;
d) Tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phương pháp kiểm nghiệm, các chỉ tiêu cần kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và sản phẩm thực phẩm; 
đ) Quy định điều kiện các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm; xây dựng hệ thống mạng lưới các đơn vị kiểm nghiệm; chỉ định đơn vị kiểm nghiệm; kiểm chứng; công bố kết quả kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm; chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu;
e) Tổ chức việc xác nhận thực phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm phục vụ cho thông tin, quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
12. Về lĩnh vực công nghệ sinh học, an toàn sinh học thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương:
a) Đầu mối quản lý lĩnh vực công nghệ sinh học, an toàn sinh học, tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu phát triển ngành Công Thương;
b) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học, an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để phát triển công nghệ sinh học thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
13. Tham mưu quản lý các nguồn kinh phí, vốn của các dự án và các nguồn tài trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
14. Đầu mối về tổ chức mạng lưới thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, chất lượng sản phẩm, an toàn sinh học và đa dạng sinh học; an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương theo thông báo của Việt Nam và Tổ chức thương mại thế giới (WTO); thông tin, xuất bản các tài liệu, tạp chí khoa học công nghệ, trao đổi ấn phẩm, vật mẫu và tài liệu khoa học công nghệ với nước ngoài theo quy định; phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong ngành Công Thương; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dự báo để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm, theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
15. Phối hợp với các đơn vị trong công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, xét chức danh khoa học, xác định giá trị doanh nghiệp liên quan đến khoa học, công nghệ trong công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp.
16. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội/hiệp hội ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.
17. Đầu mối thực hiện quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trong ngành Công Thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
18. Giúp Bộ làm Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Sáng kiến, sáng chế.
19. Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về đánh giá tình hình hoạt động khoa học, công nghệ trong ngành Công Thương.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Vụ Khoa học và công nghệ - Bộ Công Thương 
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-24-22202436
Fax: 84-24-2.2202.312

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
lên đầu trang