STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 578/KHCN-KHTC Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và công nghệ. 28/02/2024
2 331/BCT-KHCN Công văn về việc xây dựng đề xuất kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2024 19/01/2023
3 1798/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 3) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 15/07/2021
4 1660/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 2) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 29/06/2021
5 1596/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 1) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 17/06/2021
6 1518/QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” 03/06/2021
7 287/ĐHKTKTCN-KHCN Giấy mời viết bài tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững" 18/05/2021
8 2395/BCT-KHCN Hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 29/04/2021
9 909/BKHCN-VP Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 20/04/2021
10 1293/BCT-KHCN Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 10/03/2021
11 1093/BCT-KHCN Thông báo về việc giao Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 19/02/2020
12 324 /QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” 22/01/2020
13 11097/BCT-KHCN Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 24/11/2017
14 4246/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 10/11/2017
15 BCT-KHCN Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020 01/11/2017