STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 134/QĐ-BCT Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản 30/01/2023
2 331/BCT-KHCN Công văn về việc xây dựng đề xuất kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2024 19/01/2023
3 10715/BTC-QLCS Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 18/10/2022
4 2449/BKHCN-KHTC Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN 14/09/2022
5 1699/BKHCN-VPCTQG Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/07/2022
6 2012/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 4) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 24/08/2021
7 Quyết định 1992/QĐ-BCT Phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2030 20/08/2021
8 1798/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 3) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 15/07/2021
9 1660/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 2) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 29/06/2021
10 1596/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 1) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 17/06/2021
11 1518/QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” 03/06/2021
12 287/ĐHKTKTCN-KHCN Giấy mời viết bài tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững" 18/05/2021
13 2395/BCT-KHCN Hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 29/04/2021
14 909/BKHCN-VP Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 20/04/2021
15 1293/BCT-KHCN Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 10/03/2021