STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1019/BKHCN-TĐC Công văn về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 11/04/2023
2 1366/UBKHCNMT15 Công văn v/v xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, phát luật về phát triển thị trường KH&CN" 06/04/2023
3 0504 Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030 05/04/2023
4 429/QĐ-BCT QĐ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng giai đoạn 2023-2025 tham gia "Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" 24/02/2023
5 134/QĐ-BCT Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản 30/01/2023
6 331/BCT-KHCN Công văn về việc xây dựng đề xuất kế hoạch KH&CN cấp Bộ năm 2024 19/01/2023
7 10715/BTC-QLCS Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 18/10/2022
8 2449/BKHCN-KHTC Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN 14/09/2022
9 1699/BKHCN-VPCTQG Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/07/2022
10 2012/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 4) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 24/08/2021
11 Quyết định 1992/QĐ-BCT Phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2030 20/08/2021
12 1798/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 3) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 15/07/2021
13 1660/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 2) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 29/06/2021
14 1596/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 1) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 17/06/2021
15 1518/QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” 03/06/2021