STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 2449/BKHCN-KHTC Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định xây dựng dự toán và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN 14/09/2022
2 1699/BKHCN-VPCTQG Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 11/07/2022
3 2012/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 4) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 24/08/2021
4 Quyết định 1992/QĐ-BCT Phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2030 20/08/2021
5 1798/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 3) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 15/07/2021
6 1660/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 2) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 29/06/2021
7 1596/QĐ-BCT Tuyển chọn (đợt 1) chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 17/06/2021
8 1518/QĐ-BCT Tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 tham gia “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” 03/06/2021
9 287/ĐHKTKTCN-KHCN Giấy mời viết bài tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững" 18/05/2021
10 2395/BCT-KHCN Hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 29/04/2021
11 909/BKHCN-VP Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 20/04/2021
12 1293/BCT-KHCN Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 10/03/2021
13 130/QĐ-TTg Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 27/01/2021
14 1322/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 31/08/2020
15 5327/BCT-KHCN Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. 23/07/2020