Tên văn bản Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của BT Bộ KHCN.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của BT Bộ KHCN.
Số hiệu văn bản 30/2014/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực 01/12/2014
Ngày ban hành 15/10/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký Thứ trưởng-Trần Việt Thanh