Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:33

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:33

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 09:48 ngày 01/03/2024

Ảnh hưởng nguồn điện, nhiệt độ nguồn điện đến khả năng hoạt động của máy lạnh hấp thụ sử dụng cặp môi chất H2O/LiBr

Tóm tắt:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá bằng thực nghiệm ảnh hưởng của nguồn nhiệt, nhiệt độ nguồn nhiệt đến thời gian, hiệu quả làm lạnh của máy lạnh hấp thụ. Quá trình nghiên cứu được tiến hành trên mô hình thực nghiệm máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr sử dụng năng lượng mặt trời với các chế độ thực nghiệm có nhiệt độ nguồn nhiệt  khác  nhau.  Kết  quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ nguồn nhiệt có ảnh hưởng lớn hiệu quả và tốc độ làm lạnh của máy lạnh hấp thụ, cụ thể nhiệt độ nguồn nhiệt thấp làm giảm hiệu suất làm lạnh, thời gian làm lạnh và nhiệt độ bay hơi của môi chất lạnh cao hơn nhiệt độ bay hơi thiết kế khoảng 2-3oC.Nhiệt độ nguồn nhiệt cao khiến tốc độ làm lạnh và  nhiệt  độ bay  hơi  được  cải  thiện  phù  hợp  với  tính  toán  thiết  kế tuy  nhiên áp  suất  trong hệ thống duy trì ở mức cao. Việc sử dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh trực tiếp là hoàn toàn có cơ sở.
Từ khóa: Máy lạnh hấp thụ, cặp môi chất, năng lượng mặt trời, H2O/LiBr.
Mô hình thực nghiệm
Xem chi tiết: tại đây
Đặng Trần Thọ, Đặng Văn An (Viện KHoa học và Công nghệ nhiệt - lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện lực
lên đầu trang