Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:16

Thứ tư, 24/04/2024 | 23:16

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 11:56 ngày 25/07/2022

Áp dụng ISO 14000 tại Công ty TNHH Thiết bị Điện Đại Thắng

Công ty TNHH Thiết bị Điện Đại Thắng đã được các chuyên gia năng suất tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.
Công ty TNHH Thiết bị Điện Đại Thắng với ngành nghề chủ yếu là sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện – điện tử, sản xuất thang cột đèn chiếu sáng, mang cáp, tủ điện cho các công trình quốc dân.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm và làm hài lòng hơn nữa khách hàng, ban lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm và mong muốn cải thiện hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường tại công ty. Qua đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực trong quá trình triển khai dự án xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004.
ISO 14000 phù hợp với nhiều ngành nghề và loại hình doanh nghiệp.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được công ty vận hành có hiệu quả tạo tiền đề thuận lợi trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường. Sau khi Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 được áp dụng, ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty đã được tham gia khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 14001:2004 và các khía cạnh môi trường.
Chính sách bảo vệ môi trường được xây dựng và ban hành, thông qua chính sách ban lãnh đạo công ty đã đưa ra cam kết giảm thiểu các tác động môi trường liên quan đế hoạt động sản xuất và kinh doanh tại công ty với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu khác. Chính sách bảo vệ môi trường được ban hành phổ biến đến toàn thể cán bộ - công nhân viên đồng bộ thực hiện.
Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 được xây dựng và áp dụng giúp công ty quản lý một cách có hệ thống quy trình nghiệp vụ xây dựng hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, điều này gúp công ty xóa bỏ việc thực hiện thụ động yêu cầu pháp lý liên quan như trước.
Các quy định về thực hiện quản lý hóa chất, chất thải rắn và chất thải nguy hiểm được ban hành giúp ban lãnh đạo công ty quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên kiểm soát và giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất, kiểm soát thông số đo đạc, giảm thiểu rủi ro và loại bỏ ô nhiễm môi trường.
ISO 14000 được coi là đòn bẩy cho doanh nghiệp nâng cao năng suất và quản lý rủi ro về môi trường.
Công ty đã thiết lập quy trình xác định các khía cạnh môi trường của hoạt động, sản phẩm và dịch vụ có tác đông đáng kể tới môi trường và đưa ra biện pháp kiểm soát. Các khía cạnh môi trường được xác định chính là cơ sở cho công ty thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường, các chương trình quản lý môi trường và quy trình, quy định, thủ tục quản lý.
ISO 14001 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường cho phép một tổ chức thiết lập, thực hiện chính sách và các mục tiêu về môi trường của mình, có xem xét đến các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức tuân thủ, cũng như có xét đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó có thể kiểm soát và có ảnh hưởng.
Năm 1996 tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành lần thứ nhất bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO). Năm 2004, tiêu chuẩn này được sửa đổi lần thứ nhất dẫn đến việc ban hành ISO 14001:2004, trong đó có nhiều cải tiến đột phá về phương pháp tiếp cận đối với quản lý môi trường theo mô hình P-D-C-A, đồng thời thể hiện sự tương thích của tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường với tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000. Ngày 17/7/2009, ISO đã ban hành tài liệu hiệu đính kỹ thuật (Technical Corrigendum), có ký hiệu là ISO 14001:2004/ Cor 1:2009, xuất phát từ việc ban hành tiêu chuẩn về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
Nguồn: vietq.vn/
lên đầu trang