Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 00:29

Thứ sáu, 06/08/2021 | 00:29

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 13:27 ngày 20/07/2021

Tổng quan về điều chỉnh phụ tải qua kinh nghiệm vận hành thị trường điện của một số quốc gia

TÓM TẮT
Những năm gần đây, việc xuất hiện ngày càng nhiều các nguồn năng lượng tái tạo và mô hình phát điện phân tán cũng như sự gia tăng nhu cầu sử dụng điện khiến cho nhiều quốc gia gặp phải các vấn đề về vận hành và điều độ hệ thống điện. Chương trình điều chỉnh phụ tải (Demand response-DR) được quan tâm như là một giải pháp giúp hệ thống điện vận hành hiệu quả, linh hoạt hơn và đã được áp dụng tại nhiều thị trường điện các nước. Qua việc khảo sát và tìm hiểu kinh nghiệm từ quốc tế, nghiên cứu này trình bày một cách tổng quan về chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong thị trường điện của ba nước Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản để đưa ra được bức tranh khái quát về chương trình này. Kinh nghiệm của các nước này sẽ làm tham chiếu cho quá trình xây dựng các chính sách liên quan đến DR tại Việt Nam.
Từ khoá: Điều chỉnh phụ tải; thị trường điện; quản lý nhu cầu phụ tải.
ABSTRACT
In recent years, the emergence of renewable energy sources and distributed generation patterns as well as an increase in electricity demand have caused many countries and regions to have power systems operation problems. The Demand Response (DR) program becomes a solution to make the power system more efficient and has been applied in many electricity markets. Through the survey and learning from international experiences, this study reviews the demand response program in the electricity markets of Singapore, Korea and Japan to give a good reference for building policy on DR at Vietnam.
Keywords: Demand response; electricity market; demand side management.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY
Nguyễn Đức Tuyên1,*, Đỗ Văn Long1 , Trần Quốc Ngữ1,
Lê Viết Thịnh1 , Đặng Hoàng Anh1 , Dương Mạnh Cường2
Nguồn: https://tapchikhcn.haui.edu.vn
lên đầu trang