Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 11:32

Thứ năm, 26/05/2022 | 11:32

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 16:01 ngày 24/01/2022

Kết quả trồng thử nghiệm giống thuốc lá Oriental tại Đắk Lắk

TÓM TẮT
Nhằm đánh giá khả năng sản xuất nguyên liệu thuốc lá Oriental tại Việt Nam, các giống thuốc lá Basma 16, Hanski 227 có xuất xứ từ Bungari đã được trồng thử nghiệm tại Đắk Lắk trong vụ mùa 2021. Khi được trồng trên 2 nền phân bón 30 và 40 kg N/ha các giống có mức sinh trưởng tốt, mức nhiễm bệnh hại thấp cho thấy điều kiện đất đai và khí hậu tại đây khá phù hợp cho sự phát triển của dạng thuốc lá này. Các giống cho năng suất lá khô trên 1,57 tấn/ha; có tỷ lệ lá cấp 1+2 ở mức cao, trên 75%; nguyên liệu có tính chất hút khá, với hương thơm khá và đặc trưng cho chủng loại nguyên liệu Oriental. Giống Hanski 227 cho thấy có triển vọng cho sản xuất nguyên liệu Oriental tại Đắk Lắk khi có năng suất lá khá cao (1,82 tấn/ha); tỷ lệ lá cấp 1+2 cao >85,5%, nguyên liệu có hương thơm đặc trưng, tính chất hút khá và tổng điểm bình hút đạt cao nhất.
Từ khóa: Basma 16, Hanski 227, Thuốc lá Oriental, tỉnh Đắk Lắk, trồng thử nghiệm.
Abstract
In order to evaluate the possibility of producing raw material of Oriental tobacco in Vietnam, the Basma 16, Hanski 227 tobacco varieties originating from Bulgaria were experimental growing in Dak Lak in the 2021 crop season. When grown on two levels of fertilizer of 30 and 40 kg N/ha both two varieties showed good growth and had low disease infection. The mentioned above shows that the soil and climate conditions here are quite suitable for the development of Oriental tobacco. Both two varieties have dry leaf yield of over 1.57 tons/ha and a high percentage of level 1+2 leaves, over 75%. The sample of raw materials has quite attractive properties with a good aroma and is typical for Oriental tobacco. The variety Hanski 227 shows promise for production of Oriental tobacco in Dak Lak when the leaf yield is quite high (1.82 tons/ha); the percentage of leaves in good grades 1+2 as high more than 85.5%, the material has a characteristic aroma, good suction properties and the highest total suction point.
Keywords: Basma 16, Dak Lak province, experimental growing, Hanski 227, Oriental tobacco.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Đỗ Đình Dũng1, Nguyễn Văn Lự1
1Viện Thuốc lá
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 46, tháng 10/2021)