Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:14

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:14

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 16:00 ngày 15/03/2023

Xác định thông số tối ưu của quá trình gia công vật liệu tấm SUS 304 đến thời gian gia công bằng công nghệ SPIF

Tóm tắt:
Với mục đích xác định giá trị tối ưu cho các thông số công nghệ từ kết quả thực nghiệm khi đánh giá khả năng tạo hình thông qua thời gian gia công trong quá trình gia công vật liệu tấm SUS 304 bằng công nghệ SPIF. Bài báo đã tiến hành thực nghiệm thu thập các thông số và quy hoạch thực nghiệm thiết lập mô hình toán; đồng thời, xác định được giá trị tối ưu cho các thông số của quá trình gia công như đường kính dụng cụ, bước tiến dụng cụ và tốc độ chạy dụng cụ ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian gia công. Các thông số công nghệ tối ưu có khả năng ứng dụng thực tiễn để nâng cao hiệu quả và năng suất của quá trình gia công đối với vật liệu kim loại tấm SUS 304 nói riêng và các vật liệu kim loại tấm khác nói chung.
Từ khóa: Thực nghiệm, tối ưu, thời gian gia công, thông số tạo hình, công nghệ SPIF.
Gia công cơ khí (Ảnh: vegatec.com.vn/)
DETERMINE THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE PROCESSING OF SUS 304 SHEET MATERIAL TO THE PROCESSING TIME BY SPIF TECHNOLOGY 
Abstract:
For the purpose of determining the optimal value for the technological parameters from the experimental results when evaluating the forming ability through the processing time during the processing of SUS 304 sheet material by SPIF technology. The article has conducted experiments to collect parameters and experimental planning to establish a mathematical model; at the same time, determine the optimal value for the parameters of the machining process such as tool diameter, tool feed and tool running speed which directly affect the machining time. The optimal technological parameters have practical applicability to improve the efficiency and productivity of the processing process for SUS 304 sheet metal in particular and other sheet metal materials in general.
Keywords: Experiment, optimization, processing time, forming parameters, SPIF technology
Thông tin chi tiết, xem tại đây.
Võ Văn Lương1 , Võ Tuyển, Đinh Lê Cao Kỳ2
1Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Lương Võ, TP.HCM
2Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phầm, số 22, 2022)
lên đầu trang