Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:41

Thứ tư, 24/04/2024 | 22:41

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 08:36 ngày 28/02/2024

Quảng Nam: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng dựa trên nền tảng KHCN và ĐMST

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Cụ thể, Kế hoạch được thực hiện thông qua việc tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn về các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như hội nghị, hội thảo, tập huấn, đăng website,...Rà soát, cử 08 lượt cán bộ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng (bao gồm 04 lĩnh vực hoạt động chuyên môn: Tư vấn, Đào tạo, Nghiên cứu, Thúc đẩy) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 - Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất. Thông tin, khuyến khích doanh nghiệp cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng phù hợp. 
Đồng thời, tổ chức 01 lớp tập huấn về năng suất chất lượng, về đổi mới sáng tạo, về áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là công cụ cho hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng cho sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Quảng Nam.
Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. Vận động, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.
Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng KHCN
(Ảnh minh hoạ - nguồn: diendandoanhnghiep.vn)
Kế hoạch cũng chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể của từng Sở, ban, ngành, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh quản lý và triển khai Kế hoạch, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này cho phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành.
Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 - Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, khảo sát lựa chọn, bố trí kinh phí cho cán bộ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đào tạo tham dự các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng phù hợp với chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo và thực tiễn tại địa phương. Thông tin, khuyến khích doanh nghiệp cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng phù hợp; Chủ trì xác định nội dung, tổ chức lớp tập huấn về năng suất chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng cho sinh viên của Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Quảng Nam; Chủ trì vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
Xem chi tiết: tại đây
Tố Uyên


lên đầu trang