Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 13:10

Thứ hai, 22/07/2024 | 13:10

Chính sách

Cập nhật lúc 07:56 ngày 22/05/2024

Tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024-2025

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 3262/KH-BCTvề việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024-2025.
Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW), Kết luận số 62- KL/TW, Nghị quyết 38/NQ-CP và Thông báo 114/TB-BCĐĐMSTCBM, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Vụ, Tổng cục, Cục, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, phương án tổ chức sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương.
Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị để tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, Nghị quyết 38/NQ-CP, Thông báo 114/TB-BCĐĐMSTCBM, Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công với lộ trình phù hợp, nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, phương án tổ chức sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024 -2025.
Bộ Công Thương phấn đấu đến năm 2025 đẩy mạnh giao cơ chế tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương (Ảnh minh hoạ)
Kế hoạch cũng nhằm thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương và thực hiện xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực công thương để đạt được các mục tiêu theo quy định định tại Kết luận số 62-KL/TW, Nghị quyết 38/NQ-CP, Thông báo 114/TB-BCĐĐMSTCBM.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Bộ Công Thương giao các đơn vị chức năng và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. Riêng, Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, các Trường Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Trường Đại học trong quá trình xây dựng các Đề án sắp xếp Trường Cao đẳng, Viện nghiên cứu, báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bên cạnh đó, Vụ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các Vụ, Cục chức năng, các Trường Cao đẳng, Viện nghiên cứu, Trường Đại học thuộc Bộ rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã giao cho các Trường Cao đẳng, Viện nghiên cứu  và các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (nếu có); hướng dẫn các Trường, Viện nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác xử lý, hoàn thiện và lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật để bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận quản lý và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024-2025.
Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, phương án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, phương án, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.                 
Đến năm 2025, Bộ Công Thương phấn đấu tập trung sắp xếp các Trường Cao đẳng và các Viện Nghiên cứu khoa học, các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác thuộc các Cục, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và đẩy mạnh giao cơ chế tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, Cụ thể:
+ Về số lượng đơn vị sự nghiệp công lập: phấn đấu giảm 13,5% so với năm 2021, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
+ Về mức độ tự chủ: phấn đấu đạt 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và đạt trên 60% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;
+ Phấn đấu 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
+ Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 -2020.

Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê
lên đầu trang