Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 18/05/2024 | 12:58

Thứ bảy, 18/05/2024 | 12:58

Chính sách

Cập nhật lúc 11:40 ngày 13/05/2024

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Năm 2024, Bộ Công Thương đặt mục tiêu 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Tại Quyết định số 1080/QĐ-BCT về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2024 cũng chỉ rõ các mục tiêu khác như: kết nối, chia sẻ Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin (HTTT) một cửa điện tử Bộ Công Thương với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Bên cạnh đó, tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 45%.
Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương đạt 90%; các hệ thống thông tin của Bộ Công Thương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.
Giao diện Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Công Thương
Ngoài ra, 90% hồ sơ công việc tại Bộ Công Thương được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Công Thương theo phân cấp quản lý được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thực phẩm theo cấp độ. 100% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Công Thương được tuyên truyền phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; 80% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Công Thương được tuyên truyền/phổ biến, tập huấn về an toàn thông tin, chuyển đổi số.
Đặc biệt, tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt các giải pháp bảo vệ. Tối thiểu 30% hoạt động kiểm tra của Bộ Công Thương được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin điện tử. Mặt khác, 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu đã thống nhất với Bộ Tài chính được tích hợp lên Cơ chế một cửa quốc gia.
Để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, Bộ Công Thương cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024. Trong đó, ưu tiên tổ chức, tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ số nói chung và Bộ Công Thương số nói riêng, các hoạt động của Uỷ ban Quốc gia chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của Bộ Công Thương. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các kênh thông tin của Bộ, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp.
Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về sử dụng, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ số tại Bộ Công Thương.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê

lên đầu trang