Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:27

Thứ hai, 22/07/2024 | 11:27

Chính sách

Cập nhật lúc 12:58 ngày 23/05/2024

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1189/QĐ-BCT ngày 16/5/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định trong Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương để đạt được mục tiêu theo quan điểm, định hướng của Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tạo căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ Công Thương xây dựng, tham mưu điều chỉnh các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình phù hợp với Chiến lược.
Kế hoạch hành động là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất; đồng thời là căn cứ để phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mục tiêu, nội dung của Chiến lược trong trường hợp cần thiết.
Ảnh minh hoạ
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, các nhiệm vụ xác định trong Kế hoạch hành động cần quán triệt đầy đủ đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu mà Chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất đã đề ra để thực hiện có hiệu quả việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược và xây dựng các báo cáo định kỳ hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chiến lược. 
Bên cạnh đó, yêu cầu triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược tới các đơn vị trong ngành; giám sát quá trình thực hiện; đánh giá mức độ và khả năng đạt được các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn và cuối thời kỳ của Chiến lược, đề xuất điều chỉnh mục tiêu phù hợp với bối cảnh khi cần thiết để đảm bảo tính khả thi cao.
Ngoài ra, trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cần cụ thể hóa các yêu cầu tổ chức thực hiện Chiến lược; thể hiện tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị và sự hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Công Thương trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược. Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện, các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành Công Thương trong từng thời kỳ.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê

lên đầu trang