Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 13/08/2022 | 04:26

Thứ bảy, 13/08/2022 | 04:26

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 09:13 ngày 24/06/2022

Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 57/KH-UBND về Kế hoạch triển khai Quyết định 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025 (Kế hoạch).
Kế hoạch hướng đến mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL và các giải pháp nâng cao NSCL. Trong đó, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế.
Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là đào tạo, tập huấn, hướng dẫn trên 1000 lượt lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và thành viên, người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh các kiến thức, kỹ năng về NSCL, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến, các giải pháp nâng cao NSCL; số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao NSCL hàng năm tăng 10%, thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao NSCL, trở thành mô hình điểm để chia sẻ trên địa bàn tỉnh.
Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao NSCL hàng năm tăng 10%. (Nguồn ảnh: https://tapchitaichinh.vn)
Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Một là nghiên cứu xây dựng chính sách, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thúc đẩy hoạt động nâng cao NSCL; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1/20201 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu tính toán mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm khảo sát mức đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng.
Hai là tăng cường công tác thông tin, truyền thông về NSCL. Cụ thể, đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh và doanh nghiệp; tổ chức triển khai các hình thức thông tin truyền thông về năng suất chất lượng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao NSCL; khai thác cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt về năng suất để phục vụ doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác theo hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan,...
Ba là hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, các giải pháp nâng cao NSCL, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh: lựa chọn, đề xuất và hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao NSCL, trở thành mô hình điểm trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, giải pháp nâng cao NSCL đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố;...
Bốn là đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao NSCL. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về NSCL trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về NSCL, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến, các giải pháp nâng cao NSCL cho lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và thành viên, người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.
Cũng tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện. Ngoài ra, Sở chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.
Xem kế hoạch chị tết Tại đây.
Nhật Quang 
lên đầu trang