Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:24

Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:24

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 14:03 ngày 11/06/2024

Nghiên cứu kéo dài tuổi thọ của hoa hồng đỏ Đà Lạt cắt cành bằng dịch chiết lá chùm ngây

Tóm tắt.
Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của dịch chiết lá chùm ngây lên việc kéo dài tuổi thọ bình của hoa hồng đỏ Đà Lạt (Rosa hybrida L.) cắt cành. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thay đổi một yếu tố, hoàn toàn ngẫu nhiên, bao gồm 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Hoa hồng đỏ Đà Lạt được cắm trong dịch chiết lá chùm ngây với các nồng độ 1%, 3% và 5%. Kết quả cho thấy dịch chiết lá chùm ngây ở tất cả nồng độ đều có tác dụng kéo dài đáng kể tuổi thọ của cành hoa so với mẫu đối chứng trong nước máy. Hoa cắm trong dịch chiết có khả năng hút nước tốt hơn nhờ tác dụng ức chế vi sinh vật. Phân tích sinh hóa cho thấy hàm lượng diệp lục trong lá và hàm lượng MDA ổn định, sự sản sinh H2O2 ít và hoạt độ của enzyme catalase cao hơn khi mẫu được xử lý bằng dịch chiết chùm ngây ở tất cả các nồng độ.
Từ khóa. Bảo quản, dịch chiết lá chùm ngây, hoa hồng cắt cành, Rosa hybrida L., tuổi thọ
Lá chùm ngây 
Xem chi tiết: tại đây
Đinh Văn Trình (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm,Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ IUH số 65 năm 2023
lên đầu trang