Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:49

Thứ năm, 26/05/2022 | 12:49

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 17:04 ngày 11/03/2021

Bộ Công Thương triển khai hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

Nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” của toàn ngành Công Thương trong giai đoạn 2011-2021, tại văn bản số 1293/BCT-KHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Quản lý an toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh; Đà Nẵng; Bắc Ninh báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và Kết luận số 11-KL/TW ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW.
Theo đó, nội dung báo cáo gồm 5 phần chính:
Phần 1- Đánh giá chung, tập trung đánh giá về tình hình phổ biến, quán triệt, việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị và công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận 11-KL/TW.
Phần 2- Kết quả đạt được theo các nhiệm vụ của Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW đã đề ra.
Phần 3- Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW.
Phần 4- Khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và khả thi để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ATTP trong thời gian tới.
Phần 5- Số liệu báo cáo (theo mẫu)
Báo cáo kết quả đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 15 tháng 4 năm 2021 (file word đề nghị gửi qua địa chỉ email: [email protected])./.
CHI TIẾT VĂN BẢN xem tại đây
MẪU PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO xem tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ